--- KVALITNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY --- NÍZKÉ CENY ---

Obchodní podmínky

 1. Všeobecné podmínky

  Všechny obchody uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Materiály Moravia se řídí těmito obchodními podmínkami.

  Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím spotřebitelem nebo kupujícím podnikatelem na straně druhé.

  Prodávajícím se rozumí:

  Název:

  SAPOX Ostrava s.r.o.

  Adresa:

  Karla Svobody 252/67A, 725 27 Ostrava - Plesná

  IČ:

  26874792

  DIČ:

  CZ26874792

  Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanským zákonem), zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

  Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmi to podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodním zákonem) a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem. 

 2. Bezpečnost a ochrana informací
 3. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). 

 4. Objednání zboží
 5. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Po zadání všech kontaktních údajů a vložení požadovaného zboží do tzv. košíku kupující objednávku odešle/potvrdí. Odesláním objednávky kupujícího dochází k uzavření kupní smlouvy a kupující jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a souhlasí s nimi. Na základě objednávky zašle prodávající na e-mail kupujícího přehled objednaného zboží s uvedením jeho druhu, množství a ceny navýšenou o vypočtenou cenu dopravy (do místa dodání), případně jiné služby požadované kupujícím.

  Objednávka zboží může být také sjednána telefonicky a nebo emailem na základě požadavku kupujícího. V tomto případě provede prodávající nezávaznou objednávku na základě údajů podaných kupujícím. Kupujícímu je poté zaslán nezávazný přehled objednaného zboží s uvedením jeho druhu, množství a ceny navýšenou o vypočtenou cenu dopravy (do místa dodání), případně jiné služby požadované kupujícím. Kupující je povinen si tento přehled překontrolovat. V emailu je infomován o tom, že zaplacením této objednávky vyjadřuje souhlas s konkrétním materiálem i těmito obchodními podmínkami.

  Odsouhlasení konečné ceny objednávky kupujícím, které se provádí emailem nebo telefonicky, prodávající potvrdí objednávku zasláním zálohové faktury na email kupujícího, vyhotovené na základě odsouhlasné objednávky.  

 6. Storno objednávky ze strany kupujícího
 7. Objednávku lze stornovat emailem nebo telefonicky.

  Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, tj. jejím zaplacením. Po závazném potvrzení objednávky jenv případě,že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.  

 8. Storno objednávky ze strany prodávajícího
 9. Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, přičemž toto bylo zapříčiněno prokazatelně nezávisle na vůli prodávajícího. V takovém případě, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů). Prodávající je rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena do termínu uvedeném na zálohové faktuře. 

 10. Platební podmínky
 11. Platba za předmět plnění se provádí zásadně předem

   - platba předem složením fakturované částky na bankovní účet

   - platba předem převodem fakturované částky na bankovní účet

 12. Dodací podmínky
  1. prodávající dodá zboží na místo určení vybrané kupujícím (cena dopravy je připočtena k objednávce)
  2. kupující si zboží osobně vyzvedne ve smluvních skladech prodávajícího
 13. Zboží je expedováno zejména dle možností výrobce nebo dodavatele, dále dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího a to v co nejkratším možném termínu po závazném potvrzení objednávky kupujícím (zaplacením zálohové faktury).

  Způsob dodání zboží si vybírá kupující:

  Za splnění dodávky se považuje osobní odběr zboží kupujícím ve smluvním skladu prodávajícího nebo dodání na požadované místo a převzetí. Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná nebo osoba pověřená majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným průkazem totožnosti.

  Rozvoz zboží je zajišťován po celé České republice. Pokud si kupující neobjednal předem vykládku zboží z korby vozu u prodávajícího je povinen provést složení zboží vlastními silami a prostředky. V případě, že je doprava zboží objednána s vykládkou a dopravu tak zajišťuje vozidlo s hydraulickou rukou, bude kupujícímu účtována vykládka i v případě, že při převzetí zboží samotnou vykládku odmítne a zboží vyloží vyloží vlastními silami.

  Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu, popř. není schopen složit zboží), je kupující obeznámen s tím, že po něm může být požadováno uhrazení veškerých zbytečně vynaložených nákladů a škod vzniklých v důsledku nesplnění předmět kupní smlouvy. Pokud toto bude prodávající požadovat na základě konkrétního návrhu smluvní pokuty, vyžaduje se k ní souhlas kupujícího.

  Cena za dopravu zboží a manipulaci s nákladem (množství palet a výše záloh na ně, vykládka hydraulickou rukou apod.) je stanovena podle skutečně vynaložených nákladů v souladu s podmínkami dodavatelů nebo dopravců, kteří zajišťují dodání zboží. Uvedené náklady na dopravu a manipulaci jsou zahrnuty do celkové ceny objednávky, která je uvedena v nezávazném přehled objednaného zboží (viz bod 3. Objednání zboží). V některých případech může být doprava zajišťována zdarma, například při větším množství objednaného zboží nebo je-li dodavateli prodávajícího zajištěna bezplatná doprava.

  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky – zejména druh a množství zboží a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu.

  Pokud kupující bez výhrad potvrdí převzetí zásilky podpisem v dokladech dopravce, potvrzuje, že obal zásilky byl nepoškozen. 

 14. Odstoupení od kupní smlouvy
 15. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu prodávajícího. Zboží neposílejte na dobírku, takto nebude přijato.

  V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

  V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který spotřebitel uvede a za podmínky že s touto formou vrácení souhlasí anebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení.

  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

  Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám

  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 obč.zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy  

  a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 16. Používané doklady
 17. Elektronická verze objednávky – vyplňuje kupující na www.materialymoravia.cz.

  Objednávka telefonická – v případě operativní potřeby již registrovaného kupujícího.

  Potvrzení objednávky a výzva k platbě – vystavení zálohové faktury (není daňovým dokladem), kde jsou uvedeny všechny potřebné údaje k platbě.

  Potvrzení přijetí úhrady na účet – vystavení daňového zálohového dokladu(originál pro kupujícího, kopie prodávající).

  Vystavení dodacího listu – jeho potvrzení kupujícím při převzetí zboží (originál a jedna kopie pro prodávajícího, kopie kupující).

  Vystavení faktury – daňového dokladu, předání současně se zbožím nebo zaslání originálu kupujícímu po dodání zboží (originál kupující, kopie prodávající). 

 18. Paletové hospodářství
 19. Paletové hospodářství se při účtování řídí ceníky výrobců a dodavatelů prodávajícího, týká se to i poplatku za opotřebení. Materiál je expedován na jednorázových nebo na EURO paletách, které je možno zpětně prodat do výkupen palet.

 20. Odpovědnost za správnost údajů
 21. Vzhledem ke skutečnosti, že informace uvedené na webových stránkách jsou přebírány od třetích stran a mohou proto obsahovat nepřesnosti, nemůžeme bezvýhradně garantovat jejich informační hodnotu. Neneseme tedy odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout použitím informací z našich webových stránek. 

 22. Reklamační řád
 23. Postup při reklamaci

  Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.  Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
  Písemnou formou na adresu prodávajícího : SAPOX Ostrava s.r.o. se sídlem : Karla Svobody 252/67A, 725 27 Ostrava - Plesná, IČO 26874792 nebo prostřednictvím emailu na info@materialymoravia.cz.

  Kupující má právo uplatnit odpovědnost za vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

  Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu.

  Informujte nás telefonicky, e-mailem, či písemně. Zajistěte prokázání uzavření kupní smlouvy např. fakturou či prodejním dokladem.

  Reklamační sdělení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

  Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese uvedené ve faktuře nebo v sekci kontakt.

  Záruční podmínky - obecně

  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2095 - § 2117 a  2165 - § 2174  občanského zákoníku). Tyto jsou níže podrobně specifikovány:

  Práva z vadného plnění

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců (toto bude vyznačeno v prodejním dokladu. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz záruka za jakost). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě (dále jen potvrzení), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce

  Právo z vad nelze uplatnit v těchto případech:

  a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  d) vyplývá-li to z povahy věci.

  Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku , tedy:

  zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

  zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

  Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Toto platí i pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka (dále viz záruka za jakost).

  Věc je vadná, není-li dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení anebo v jakosti  a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

  Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

  Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

  Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. 

   Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

  a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  b) na odstranění vady opravou věci,
  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  d) odstoupit od smlouvy.

  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.

  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

  Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

  Záruka za jakost

  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající. 

 24. Ostatní ustanovení
 25. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku. V případě že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod..). Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud.

  Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, lze je také řešit mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde (http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/). Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme spotřebiteli nejdříve využít kontakt (materialymoravia.cz/kontakty) na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.


   

  Platnost obchodních podmínek od 1.1.2016